வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 15
First  Previous   1 2   Next Last
 
R. ராணி பதிவு எண் - 3419 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-04-1983
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தாராபுரம்
பூர்விகம்  :  தாராபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  Below 10th
வேலை  :  ஸ்பின்னிங் மில்
வருமானம்(மாதம்)  :  6000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
0. [னா பதிவு எண் - 7812 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
H. அ[pஸ் உன்னிசா பதிவு எண் - 7585 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-01-1982
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பெனி மேனே[;மென்ட்
வருமானம்(மாதம்)  :  12,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
s. கதீ[ர் பீவி பதிவு எண் - 7588 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-12-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  மேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  D.M.L.T
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. n[கபர் நிh பதிவு எண் - 7589 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-04-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  மேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  8TH
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
p. தீன்h பேகம் பதிவு எண் - 7590 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-04-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  விமுப்புரம்
 
கல்வி தகுதி  :  MSC, M.PHIL. B.ED,
வேலை  :  அசிஸ்டண்ட் புரோபசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  18,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
s. மெகர் பானு பதிவு எண் - 7591 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-07-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவுர்
 
கல்வி தகுதி  :  M.COM,
வேலை  :  சொந்த [வுளி கடை
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
j. பர்த் பதிவு எண் - 7592 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-06-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  திருப்புர்
 
கல்வி தகுதி  :  MBA.,
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. முபினா பேகம் பதிவு எண் - 7593 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-09-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சகிலா பானு பதிவு எண் - 7594 நாயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-12-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  சிவகங்கை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last